Välkommen / Welcome

Välkommen / Welcome

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox och Safari./The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox and Safari web browsers.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Stipendium.

Log in or create a new user, after that you select Stipend.  

Ansökningsperioden öppnar 1 månad innan sista ansökningsdag. / The application period opens 1 month before the final application date.

 

Observera!

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.

 

Note!

Register new user

  • The < and > characters may not be used in any field in the application form.
  • Each completed tab must be saved separately before filling in the next tab.